Logo

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

1. Člen

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP). LIFESTYLE STUDIO (v nadaljevanju »Studio«) upravlja podjetje Mišel Horvat s.p., Puhova ulica 21, 2250 Ptuj (v nadaljevanju kot »izvajalec«).

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (OZ), Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot).

2. Člen

Ob vpisu v Studio se obiskovalec zavezuje, da:

 • je seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja (na voljo na recepciji in na spletni strani Studia),
 • je seznanjen z dokumentom o varovanju osebnih podatkov – politika zasebnosti (na voljo na
  recepciji in na spletni strani Studia),
 •  bo upošteval hišni red (objavljen v prostorih Studia).
  Ob vpisu obiskovalec izpolni pogodbo o izvajanju programa in vprašalnik.
  Dodatni ustni dogovori ali drugi dogovori k pogodbi o članstvu ne veljajo.
  Pravni odnosi, ki izhajajo iz pogodbe o izvajanju programa, vključno s splošnimi pogoji poslovanja, se
  urejajo skladno s pravnim redom Republike Slovenije.
  Vpisnine v Studio ne zaračunavamo. Plačati je potrebno samo izbrani članski program (enkratni obisk,
  izbrani paket Studia.

3. Člen

Vstop v Studio je omogočen samo članom z veljavnim članstvom v skladu z izbranim programom. Članstvo je veljavno, če je član poravnal svojo plačilno obveznost. Rezervacija termina je možna na spletni strani www.lifestyle-studio.si, neposredno na sedežu Studia na naslovu Puhova ulica 21, 2250 Ptuj ali po telefonski številki 0038670640338.

4. člen

Izvajalec se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov pred izgubo, zlorabo ali nepooblaščenim dostopom v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVPot). Varovanje zasebnosti v Studiu ureja dokument »Politika zasebnosti«, ki je na voljo na recepciji Studia in na spletni strani Studia.

5. člen

Izvajalec ne odgovarja za telesne in zdravstvene poškodbe člana ali poškodbe stvari, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe naprav in predmetov v Studiu s strani člana.

Član je dolžan s stvarmi in predmeti v Studiu ravnati previdno in skladno z navodili na napravah, splošnimi pogoji, hišnim redom in navodili osebja Studia. V primeru naklepne ali iz malomarnosti povzročene škode nosi stroške popravila naprav ali stvari tisti, ki je škodo povzročil.

6. člen

Član izjavlja, da nima zdravstvenih ali katerihkoli drugih težav, ki bi preprečevale vadbo v Studiu, uporabo sanitarij in druge opreme v Studiu. Če član zamolči bolezen ali drug zdravstveni razlog, ki je obstajal ob sklenitvi članske pogodbe, potem ne more predčasno odpovedati članske pogodbe ali iz tega razloga zahtevati izpolnitev kakršnihkoli obveznosti od Studia.

7. člen

Studio ima pravico do spremembe ali dopolnitve določil splošnih pogojev poslovanja. S spremembo ali dopolnitvijo splošnih pogojev poslovanja bodo člani ustrezno seznanjeni, pri čemer začnejo ti veljati z dnem seznanitve.

8. člen

Za osebe, ki še niso dopolnile 18 let je članstvo v klubu možno samo s podpisanim soglasjem staršev ali skrbnikov. Za osebe mlajše od 16. let je obisk dovoljen le v spremstvu staršev ali skrbnikov. Mladoletne osebe lahko vstopajo le do 19. ure.

9. člen

V Studiu ni dovoljeno kaditi in tudi ne uživati alkoholnih pijač ali drog. Poleg tega član v Studio ne sme vnašati zdravil, ki se izdajajo na recept in ki niso namenjena osebni in s strani zdravnika predpisani uporabi člana, in/ali drugih sredstev, ki naj bi povečale telesno zmogljivost člana (npr. anaboliki). Enako član v Studiu ne sme proti plačilu ali brezplačno takih sredstev ponujati tretjim osebam, jim jih priskrbeti, prepustiti ali jim kako drugače omogočati dostop do njih.

10. člen

Član izjavlja, da je seznanjen s splošnimi pogoji in hišnim redom prostorov Studia in ga kot takšnega sprejema. Pri posebej hudih kršitvah splošnih pogojev in hišnega reda, na primer napadih, grožnjah, žalitvah, spolnem nadlegovanju, kraji itd., lahko Studio prepreči članu dostop do svojih prostorov že ob prvi kršitvi za čas celotnega trajanja članske pogodbe. Studio v takem primeru lahko članu takoj odpove pogodbo oziroma paket brez odpovednega roka. V primeru odpovedi pogodbe po tej točki, član ni upravičen do vračila že vplačanih zneskov.

11. člen

Obveznosti član lahko plača v gotovini, s kreditno ali z drugo veljavno plačilno bančno kartico nemudoma ob sklenitvi članske pogodbe.

12. člen

Storitve, izhajajoče iz članstva, lahko uporablja le oseba, ki je navedena na pogodbi o izvajanju programa in na katero se glasi članstvo. Članstvo ni prenosljivo.

13. člen

Članska pogodba lahko miruje v kolikor za to obstojijo utemeljeni razlogi. Član lahko zaprosi za mirovanje članske pogodbe s pisnim predlogom, ki ga pošlje na elektronski naslov info@lifestyle- studio.si ali po pošti na naslov Puhova ulica 21, 2250 Ptuj. Član mora predlogu priložiti ustrezno zdravniško potrdilo, ki ga je izdal zdravnik oziroma drugo dokazilo, o čigar utemeljenosti odloči osebje Studia.

14. člen

Za izgubljene in odtujene predmete Studio ne prevzema odgovornosti.

15. člen

V Studiu so v garderobi na voljo omarice. Omarice lahko član uporablja le v času njegove navzočnosti v Studiu. Studio lahko napolnjene omare odpre in izprazni, če se slednje uporabljajo zunaj časa navzočnosti. Za izgubo ali poškodovanje s seboj prinesenih oblačilih, dragocenosti in denarja Studio ne prevzema nobene odgovornosti.

16. člen

Koriščenje Studia je možno vse dni v letu v obratovalnem času trgovskega centra Qcenter Ptuj, Puhova ulica 21, 2250 Ptuj.

17. člen

V primeru prepovedi delovanja Studia na osnovi odločbe državnih organov se veljavnost podpisane pogodbe v času zaprtja zamrzne in se avtomatično podaljša za dolžino časa zaprtja po plačani obveznosti ali po dogovoru med obema pogodbenima strankama. Vse obveznosti, ki so bile plačane v enkratnem znesku se v času zaprtja na osnovi odločbe državnih organov za čas zaprtja zamrznejo in se avtomatično aktivirajo s prvim dnevom odprtja ali se aktivirajo v skladu z dogovorom med obema pogodbenima strankama. Stranka zaradi zaprtja, ki je posledica odredbe državnih organov ni upravičena do vračila denarja.

18. člen

Studio in član se dogovorita, da bosta poskušala vse spore iz tega razmerja reševati sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev spora ne bo mogoča, za vse spore iz te pogodbe in pogodbenega odnosa dogovorita pristojnost stvarno pristojnega sodišča na Ptuju.

Sprejeti dne 20.02.2023.

LIFESTYLE STUDIO, nega telesa, Mišel Horvat s.p.,